Rekisteri- ja tietosuojaseloste, asiakastietorekisteri

Tämä on Ajs-Metalli/Ässä Uusiorenkaan henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu15.5.2018. Viimeisin muutos 15.5.2018.

1. Rekisterinpitäjä

Ajs-Metalli Oy/Ässä Uusiorenkaat, 16900 Lammi
p. 03 633 7299

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Antti Vallinen, p. 03 633 7299, antti.vallinen@assarengas.fi

3. Rekisterin nimi

Yrityksen laskutus/asiakastietorekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
- rekisterinpitäjän oikeutettu etu: asiakassuhde/luottosuhde, laskutusasiakas tai asiakkaan erillinen suostumus.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on luottotietojen mahdollinen tarkistaminen; ja tallentaminen sekä laskutusasiakkuuden perustaminen ja ylläpito. Lisäksi suostumuksensa markkinointiviestinnän vastaanottoon antaneille henkilöille voidaan lähettää markkinointitiedotteita ajankohtaisista kampanjoista ja tarjouksista. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: Asiakkaan nimi/yrityksen nimi, henkilö- tai y-tunnus, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, laskutustiedot jos eri kuin yhteystiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot, kuten tilatut/myydyt tuotteet. Tietoja säilytetään kirjanpidossa/laskutusohjelmassa kuusi vuotta tilikauden päättymisen jälkeen. Markkinointia varten (suostumus) tallennettavia tietoja ovat nimi, puhelinnumero, asuinpaikkakunta ja sähköpostiosoite.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta ostoksen/tilauksen yhteydessä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.
Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Tietoja luovutetaan yhtiön tilitoimistolle kuukausikirjanpitoa ja tilitettävän arvonlisäveron laskemista varten.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
Aj